Safety and Health

Светски ден за безбедност и здравје при работа

Безбедноста и здравјето при работа е едно од основните човекови права и права од работен однос, кое е од исклучително значење и за работниците и за работодавачите и за целокупната општествена заедница. Затоа постојано се укажува на потребата од доследно почитување на…