Кои се компетенциите на младите врз потребите на пазарот на труд / WORKPETENCE

Младинска невработеност претставува невработеноста кај младите луѓе, кои Обединетите нации ги дефинираат како млади од 15-24 години. Невработено лице се дефинира како некој што нема работа, но активно бара работа. Со цел да се квалификува како невработен за службени и статистички мерења,…

Младински Совет Прилеп со нов проект „Workpetence“

Младински Совет Прилеп започна со имплементација на проектот “Workpetence – Online tool for Competence Balance for Youth Employment”. Во партнерство со Alfa Albona од Хрватска и United Societies of Balkans од Грција, Младински Совет Прилеп ќе придонесе кон поголема одржливост преку практично…