Усвоена Локалната младинска стратегија на Општина Крушево!

I Prepexamwell hurried into the local department store to grab1 some last 1Z0-808 Dumps minute Chirsmas gifts. I looked Prepexamwell at all the 70-347 pdf people and grumbled2 to myself. I would be in here forever and I just had so CISM…

Започна истражувањето за подготовката на „Анализа на потреби“

Во склоп на активностите за подготовка на „Анализа на потреби на младите од Општина Крушево“, Младински Совет Прилеп, на 28 Јуни 2018, ја имплементираше првата фокус група наменета за утврдување на приоритетните потреби на младите од Општина Крушево. На настанот учествуваа 22…