Започна истражувањето за подготовката на „Анализа на потреби“

Во склоп на активностите за подготовка на „Анализа на потреби на младите од Општина Крушево“, Младински Совет Прилеп, на 28 Јуни 2018, ја имплементираше првата фокус група наменета за утврдување на приоритетните потреби на младите од Општина Крушево. На настанот учествуваа 22…