Извонредна ЕВС можност во Романија

Младински Совет Прилеп, објавува повик за 3 ЕВС волонтери на долгорочен ЕВС проект во Романија:

Име на проектот: Key to voluntarism

Времетраење на проектот: 12 месеци

Број на волонтери: 3

Почеток на проектот: 06.05.2019-05.05.2020

Организација – домаќин: Forumul Cetatenesc pentru Actiune Sociala si Educatie Civica-Romania

Резиме на проектот:

Целта на проектот е да го промовира развојот на социјалните, граѓанските и меѓукултурните компетенции и исто така да го промовира критичкото размислување кај 8 ЕВС волонтери кои имаат помалку можности и меѓу 450 млади од 6 социјално економски обесправени заедници од округот Валчеа.

Специфичните цели на проектот се:

 • 8 волонтери со помалку можности ќе стекнат социјални, граѓански и компетенции за критичко размислување (во текот на 12 месеци ЕВС активност).
 • Развој на меѓукултурни компетенции и борба против сиромаштијата, дискриминација и насилство кај младите.
 • Промовирање на активно учество на 8 волонтери и млади од заедниците на проектот на граѓанскиот и демократскиот живот на Европа во врска со изборите за Европскиот парламент од 2019 година.
 • Размена на добрите практики во доменот на социјалната инклузија и волонтерството помеѓу земјите на ЕУ и Балканот.

Очекувани резултати од проектот:

 • ЕВС активност во период од 12 месеци за 8 волонтери со помалку можности.
 • 6 НЕЕТ клубови основани во 6 социо-економски обесправени заедници од округот Валчеа.
 • Фејсбук страница за проектот.
 • Веб-страница на проектот.
 • Брошура која ќе вклучува Методологија на социјална инклузија преку волонтерски активности.

Која е улогата на волонтерот и какви задачи ќе има:

– Чекор 1 (06.05.2019-05.08.2019):

 • Идентификација на 6 загрозени заедници во округот Валчеа, каде што учеството на НЕЕТ групата е највисоко (лов на богатство во заедниците, интервјуа во заедниците итн.).
 • Да се спроведат студии и истражувања во локалните заедници за состојбата на младите луѓе со помалку можности, НЕЕТ млади луѓе (идентификување на потребите на овие млади луѓе и изнаоѓање решенија за решавање на овие потреби).
 • Избор на методи за неформално образование специфични за активностите за социјално вклучување, како и изнаоѓање решенија за мотивирање на младите луѓе од обесправените заедници за да се вклучат во проектните активности.
 • Промовирање на програмата Еразмус + и Европскиот корпус за солидарност меѓу младите од 6-те заедници.
 • Реализација на проектот на фејсбук страна.
 • Подготовка на месечни билтени на активности

– Чекор 2 (06.08.2019-05.11.2019):

 • Поставување на 6 НЕЕТ клубови во 6-те загрозени заедници. Волонтерите ќе направат флаери и постери за промоција на овие младински клубови, ќе започнат онлајн апликации за регистрација на млади во клубови и ќе ги планираат волонтерските активности што ќе се одржат во 6 клуба наречени „Акција за социјално вклучување“. Со поддршка на придружниот партнер, младите луѓе со најголема потреба од социјално вклучување ќе бидат идентификувани. Доброволните активности кои се спроведуваат во 6 клубови НЕЕТ ќе бидат: волонтерите ќе спроведат комуникациски работилници, јавни креативни дебати и работилници за развој на креативност на учесниците и претприемништвото, сесии за презентирање на различни можности за личен развој, алтернативна обука и вклученост во животот на локалната заедница на млади луѓе со помалку можности и НЕЕТ млади луѓе, работилници за меѓукултурно образование и странски јазични курсеви (англиски, шпански, турски).

-Чекор 3 ( 06.11.2019-05.02.2020):

 • Спроведување на доброволни активности во 6 младински клубови: работилници за социјално претприемништво, работилници за социјална економија, работилници за финансиско образование, филмска проекција, реализација на видеа со социјално влијание, раскажување приказни преку фотографија, библиотека за живеење, социјални претприемачки активности (идентификување на можности за обука, континуирани студии, учество во проекти итн.), кои ќе им помогнат на младите НЕЕТ да напишат биографија и писмо за мотивација и да бараат можности за волонтерство во Европа, како и да се приклучат на Европскиот корпус за солидарност.

– Чекор 4 (06.02.2020-05.05.2020):

 • Обезбедување видливост на активностите на ЕВС: креирање и управување со веб-страницата на проектот, пишување статии во локалниот печат, учество во ТВ и радио емисии.
 • Организирање на регионален семинар за социјално вклучување, каде што ќе бидат поканети локални и окружни власти, парламентарци, младински работници.
 • Организирање на 2 тркалезни маси за социјална инклузија со користење на образовниот метод „светско кафе“.
 • Добивање на проектните продукти: проектниот филм кој ќе ги презентира доброволните активности во 6 клубови НЕЕТ и брошурата на проектот со која ќе се презентира методологијата за вршење на активностите на ЕВС во областа на социјалната инклузија.

Избор на волонтери:

 • Млади луѓе помеѓу 18-30 години.
 • Момци и девојчиња во еднаков број.
 • Млади луѓе подготвени да поминат 1 година како волонтер во Романија.

Сите заинтересирани кандидати можат да се пријават со испраќање на

CV и мотивационо писмо на: maja@ycp.org.mk.

Краен рок за аплицирање: 15 февруари 2019 година.