Заканата од насилниот екстремизам е комплексна. Тој може да ги дестабилизира државите, ги подрива општествените норми и вредности и повикува или директно предизвикува насилство. Поврзаноста на екстремизмот со тероризмот, како и неговиот диверзитет- кој варира од популаризирање екстремистички идеи до заговарање насилство за реализација на целите -овозможува овој феномен да ги надминува националните рамки и да добие меѓународна димензија.
Проектот „Отпорни училишта за отпорна заедница“ го спроведува Youth Council Prilep -Младински Совет Прилеп , со поддршка на Forum MNE , финансиран од Европската Унија и Министерство за Јавна Администрација – Црна Гора.
May 4, 2021